مدیریت زمان : همه چیز با خدا ممکن است


هو العزیز

پیام پیام آور صلح و رحمت الهی ، حضرت ختمی مرتبت (ص) و رئیس مذهب ، امام جعفر صادق (ع)
در سالگرد میلاد نور :
"با خدا" ، همه چیز ممکن است : خدایی شدن و معجزه کردن
براستی اعجاز چیست ، کارکرد آن کدام است و چگونه رخ می دهد ؟
شاید همه ما در زندگی فردی و یا اجتماعی خویش ، با تنگناهایی مواجه شده ایم ؛ اما نادرند افرادیکه در چنین شرائطی شاهد معجزه الهی شده و خدا را با تمام وجود خویش دیده و حس کرده باشند و از آن پس مسیر حرکت زندگی خویش را با تغییری بنیادین مواجه سازند  . اما در میان این نادر افراد ،

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 16 بازدید