ارتباط سیستمتیک 4 عنصر محوری برای ایجا د " نگرش ...


ارتباط سیستمتیک 4 عنصر محوری برای ایجا د  "  نگرش جامع " : دین ، علم ، هنر، سرمایه

دین :1 -  جهت حرکت ما را مشخص می سازد �
       2 - ایمنی ما را در حرکت تضمین می کند
       3 - موتور حرکت ما را روشن می سازد
یعنی :          جهت - ایمان - عشق

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 25 بازدید